?

?

?

?

?

Gi?i pháp b?o m?t th?ng minh, t?i ?u hóa, k?t n?i cho th? gi?i k?t n?i c?a b?n

Quy ??nh B?o v? D? li?u chung (GDPR) ?? có hi?u l?c

?? ??n lúc ph?i hành ??ng. Nh?n danh sách ki?m tra, bài vi?t và các ngu?n tài li?u quan tr?ng khác c?a GDPR.

Khám phá c?ng ngh? d?n ??u th? tr??ng

B?o v? trong toàn b? vòng ??i c?a m?i ?e d?a

C?i thi?n t?m nhìn và kh? n?ng b?o v? trong toàn doanh nghi?p c?a b?n

T?m nhìn và b?o v? kh?i các m?i ?e d?a 24/24 ???c c?p nh?t ??n t?ng giay

Xem các chuyên gia trong ngành nói gì

Trend Micro named a leader once again

Trend Micro duy trì v? trí d?n ??u th? tr??ng.

Forrester Wave?: Endpoint Security Suites, Quy 2 n?m 2018.

NSS Labs 'Recommended'

99,6% Hi?u qu?
B?o m?t

Trend Micro TippingPoint?

H? th?ng Ng?n ch?n Xam nh?p Th? h? M?i “???c khuyên dùng”

NSS Labs 'Recommended'

T? l? 100%
Phát hi?n Vi ph?m

Trend Micro Th?m dò sau

H? th?ng Phát hi?n Vi ph?m “???c Khuyên dùng” trong 4 n?m liên ti?p

T?i ?u hóa an ninh, t?ng giá tr? và gi?m chi phí

Chúng t?i làm vi?c v?i các ??i tác t?t nh?t trong ngành ?? mang ??n cho b?n nh?ng c?i ti?n m?i nh?t

H?n 500.000 c?ng ty trên toàn th? gi?i d?a vào Trend Micro ?? kinh doanh an toàn


Gi?i pháp TRC
?

“Gi?i pháp này ly t??ng cho m?i tr??ng ?a ?ám may, b?i vì nó ho?t ??ng gi?ng nhau trên m?i ?ám may. B?ng ?i?u khi?n và c?u hình chính sách gi?ng h?t nhau, vì v?y kh?ng m?t th?i gian ?? làm quen."?

Jason Cradit
Giám ??c C?ng ngh?


MedImpact
?

"Gi?i pháp c?a Trend Micro v? cùng ??n gi?n. Nó v??t tr?i so v?i t?t c? các ??i th? c?nh tranh và ???c Gartner t?n tr?ng. Khi Trend Micro mua ?i?m bùng pháy, chúng t?i bi?t r?ng chúng t?i có ???c ?i?u t?t nh?t c?a c? hai th? gi?i."?

Frank Bunton
Phó Ch? t?ch và Giám ??c CNTT


H? th?ng Y t? Greenville
?

"Gi?i pháp Phòng th? các M?i ?e d?a Liên k?t c?a Trend Micro giúp GHS ch? ??ng b?o v? ch?ng l?i các cu?c t?n c?ng tinh vi."?


Chris Schmidt
Giám ??c B?o m?t Th?ng tin

B?o v? cho các doanh nghi?p v?a và nh??

Worry-Free Services Advanced

B?o v? ?ám may dành cho t?t c?
ng??i dùng và ?i?m cu?i c?a b?n.
?

Th?ng tin và theo d?i các m?i ?e d?a

cad画散点图