?

?

?

?

?

Ba?l? dünyan?z i?in ak?ll?, optimize edilmi?, ba?l? güvenlik ??zümleri

GDPR yürürlü?e girdi

?imdi eylem zaman?. GDPR kontrol listesi, makaleler ve di?er ?nemli kaynaklar? al?n.

Sekt?r uzmanlar?na kulak verin

Trend Micro named a leader once again

Trend Micro, pazar lideri konumunu koruyor.

Forrester Wave?: U? Nokta Güvenlik Süitleri, 2. ?eyrek 2018.

NSS Labs 'Recommended'

%99,6 Güvenlik
Etkililik

Trend Micro TippingPoint?

“Tavsiye Edilen” Yeni Nesil Intrusion Prevention Sistemi

NSS Labs 'Recommended'

%100 ?hlal
Tespit Oran?

Trend Micro Deep Discovery

üst üste 4 y?ld?r “Tavsiye Edilen” Breach Detection System

Pazar lideri teknolojileri ke?fedin

Tüm ya?am ?mrü boyunca koruma

Kurumunuzda g?rünürlü?ü ve korumay? iyile?tirin

Saniyesine kadar, sürekli tehdit g?rünürlü?ü ve korumas?

Güvenli?i optimize edin, de?eri art?r?n ve maliyetleri dü?ürün

Size en son yenilikleri sunmak i?in sekt?rün en iyileriyle ortakl?k yap?yoruz

Dünya ?ap?nda 500.000+ ?irket güvenli bir bi?imde i? yapmak i?in Trend Micro’ya güveniyor


TRC Solutions
?

“??züm ?ok bulutlu ortamlar i?in ideal ?ünkü bir bulutta di?er bulut ile ayn? ?ekilde ?al???yor. Pano ve politika yap?land?rmas? tam olarak ayn? dolay?s?yla da hi?bir ??renme e?risi yok."?

Jason Cradit
K?demli Teknoloji Direkt?rü


MedImpact
?

"Trend Micro’nun ??zümü karma??k de?ildi. Tüm rakiplerinden yüksek performans g?stermi?ti ve Gartner’dan büyük sayg? g?rüyordu. Trend Micro, TippingPoint’i sat?n ald???nda her dünyan?n en iyilerine sahip oldu?umuzu biliyorduk."?

Frank Bunton
Ba?kan Yard?mc?s? ve CISO


Greenville Health System
?

"Trend Micro Connected Threat Defense, GHS’nin sofistike sald?r?lara kar?? proaktif olarak korunmas?na yard?mc? oluyor."?


Chris Schmidt
Bilgi Güvenli?i Y?neticisi

Kü?ük ve orta ?l?ekli i?letmeler i?in korunma?

Worry-Free Services Advanced

Tüm kullan?c?lar?n?z ve u? noktalar?n?z i?in
bulut tabanl? koruma.
?

Haberler ve tehdit istihbarat?

cad画散点图