ZAGRO?ENIA S? BRZYDKIE,

ALE CYBERBEZPIECZE?STWO MO?E BY??PI?KNE

Uczynili?my cyberbezpieczeństwo sztuk? zabezpieczania Twojego po??czonego ?wiata.

Przygotuj si? na zagro?enia, ich zwalczanie oraz szybkie odzyskiwanie sprawno?ci – teraz i w przysz?o?ci.?

Wprowadzenie do rozwi?zania Trend Micro XDR?

Pierwsza oferta rozwi?zania XDR dla poczty elektronicznej, sieci, punktów końcowych, serwerów i chmury.

Zobacz, co mówi? specjali?ci z bran?y

Znów na pozycji lidera

Lider w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner o platformach do ochrony punktów końcowych od 2002 r.

NSS Labs 'Recommended'

Skuteczno?? ochrony
na poziomie 97%

Trend Micro TippingPoint?

Polecany system nast?pnej generacji s?u??cy do zapobiegania w?amaniom

NSS Labs 'Recommended'

98,7% skuteczno?ci
wykrywania naruszeń bezpieczeństwa

Trend Micro Deep Discovery

Polecany - przez 5. rok z rz?du – system wykrywania naruszeń bezpieczeństwa przez

6 kroków do kompleksowego bezpieczeństwa kontenera

U?ywasz Dockera, Kubernetes lub jakiej? nowej platformy? Z tego filmu dowiesz si?, o czym trzeba pami?ta? przy zabezpieczaniu kontenerów.

Jak pi?? podziemnych ?rodowisk cyberprzest?pczych przeprowadza ataki z wykorzystaniem IoT

Wraz ze wzrostem liczby urz?dzeń pod??czonych do internetu zwi?ksza si? tak?e powierzchnia ataku. Sprawd?, jak si? przygotowa?.

Zoptymalizuj bezpieczeństwo, podnie? warto?? i obni? koszty

Prowadzimy partnersk? wspó?prac? z najlepszymi firmami w bran?y, aby zapewni? klientom innowacyjne rozwi?zania

Ponad 500 000 przedsi?biorstw na ca?ym ?wiecie powierza firmie Trend Micro bezpieczeństwo swojej dzia?alno?ci gospodarczej


Ricoh USA
?

"Chcemy, aby w Ricoh o bezpieczeństwie my?lano ca?y czas. W tych czasach ka?dy cz?onek organizacji nale?y do zespo?u ds. bezpieczeństwa. Ponadto wa?nym elementem dbania o bezpieczeństwo jest posiadanie niezawodnego partnera, takiego jak Trend Micro."

David Levine
Wiceprezes ds. bezpieczeństwa informacji, CISO, Ricoh USA, Inc.


DHR Health
?

"Produkty Trend Micro wspó?pracuj? ze sob?, u?atwiaj?c badanie incydentów. Mam pe?ny wgl?d w to, co si? dzieje i gdzie si? zacz??o, oraz wiem, jak prze?ledzi? drog? zagro?enia i jak rozwi?za? problemy."

Tareq Allan
CISO, DHR Health


SBV Services
?

"Od kiedy wdro?yli?my rozwi?zania Trend Micro, zarejestrowali?my miliony ataków, powstrzymali?my 117 000 zagro?eń jednego dnia oraz przez 18 miesi?cy nie mieli?my ani jednej infekcji. Trend Micro zawsze pracuje, nawet gdy ja ?pi?."

Ian Keller
Dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBV Services

Ochrona dla ma?ych i ?rednich firm?

Worry-Free Services Advanced

Chmurowa ochrona wszystkich
U?ytkowników i punktów końcowych.
?

Aktualno?ci i informacje o zagro?eniach

cad画散点图